Главная · Статьи о клубе · Обратная связь · Фото галерея 11 Декабря 2019, 21:52:44
Навигация
Главная
Статьи о клубе
Форум
Обратная связь
Фото галерея
Поиск
Сейчас на сайте
Гостей: 2
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Зарегистрировано: 37,747
Последние статьи
устав клуба "Русь"
Фестиваль русский пе...
Цикл лекций
Клуб "Русь" встречае...
Экскурсия клуба в г....


устав клуба "Русь"
Устав на Сдружение Клуб «Русь»

СТАТУТ

Чл.1.1. Сдружение Клуб «Русь» е обществена, неполитическа и самоуправляваща се организация, юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза.
1.2. Сдружението е създадено по инициатива на постоянно живеещи в България руснаци и е наследник на културните и хуманни традиции на съществуващи в България руски съюзи, дружества и организации.
1.3. Дейността на Сдружение изключва всякакви прояви на шовинизъм. национализъм, расово, верско или съсловно неравенство и е тясно свързано с демократичните процеси в българско общество.
1.4. Сдружение «Русь» е открито за равноправно сътрудничество с всички организации и отделни лица както в страната, така и в чужбина, които споделят неговите цели, задачи и дейност.
1.5. Сдружение организира и провежда своята дейност в съответствие с действащото в Република България законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2.1. Наименование на Сдружение е Клуб «Русь». Наименование на Сдружение може да бъде и на руски език – «Русь». Навсякъде в настоящия Статут се използва съкратено само «Сдружение».
2.2. Седалището и адрес на Сдружението са: гр.Бургас, ДК на НХК, стая №71.
2.3. Сдружението има утвердени от Управителен съвет бланка и печат.
2.4. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.3.1. Основни цели на Сдружение са:
- обединяването на руската диаспора като етнолингвистична общност, живееща в Република България, както и на всички съпричастни към решаването на основните задачи на Сдружение, независимо от техния произход, националност, гражданство, образователен ценз или обществено положение;
- представяне на руска общност в Република България;
- укрепване на историческия съюз между народите на България и Русия.
Чл.4 Основни задачи, стоящи за разрешаване пред Сдружението са:
- запазването на богатство на руския език, утвърждаване на историческите ценности и традиции на руската култура като основа за объединението на руската общност;
- приобщаване на различни обществени структури към грижата за обединението на руската общност и укрепване на историческия съюз между народите на България и Русия;
- популяризиране приноса на руската култура и наука, в частност ролята на руската общност във всички сфери на обществения живот в страната;
- съдействие за развитието на българо-руските отношения в настояция момент;
- превръщане в обществено достояние на исторически истини за процеси, събития и личности в руската емиграция;
- подпомагане не социално-психологичката адаптация на своите членове;
- съдействие за създаване на благоприятни условия за сътрудничество между икономически субекти от България и Русия.
Чл.5.1. За решаване на основните си задачи Сдружение осъществява следните дейности:
- културно-просветна
- международна
- научно-изследователска
- информационно-издателска- правно-консултантска
- благотворителна
- всички видове организационна дейност.
5.2. Дейността на Сдружение се осъществява чрез:
5.2.1. Осъществяване на контакти с държавни структури в Република България и Руска Федерация.
5.2.2. Съдействие за културен и научно-технически обмен с подобни организации и културни институти в България и други страни.
5.2.3. Провеждане на културно-просветни мероприятия – празници, вечери, изложби, срещи, лекции и конференции.
5.2.4. Съдействие за извършване на изследване, отнасящи се до исторически връзки между България, Русия и славянския свят.
5.2.5. Установяване и разширяване на контакти с ралични научни дружества, учебни заведения и фондации в България и други страни.
5.2.6. Извършване на правни консултации.
5.2.7. Съдействие за организиране на издателска дейност, отговаряща на целите и задачите на Сдружението.
5.2.8. Създаване и развиване на творчески и други фондове.
5.2.9. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. Член на Сдружение «Русь» може да бъде всяко лице, достигнало 16-годишна възраст, приемащо идеите и целите на Сдружение и неговия Статут.
Чл.7.1. Приемането на членове в Сдружение се осъществява въз основа на писмена молба-декларация от кандидата и утвърждаването му от Управителен съвет със изпитателен срок от 6 месеца.
7.2. На приетите членове на Сдружение се издават членски карти, в които се отбелязват внасяните членски вноски.
Чл.8.1. Членовете на Сдружение са длъжни:
- да спазват Статута на Сдружение;
- да участват активно в дейността на Сдружение;
- да подпомагат Сдружението, съобразно воъзможностите си, при решаването на поставените задачи;
- редовно да плащат членския си взнос;
- да не уронват с поведението или с действията си престижа на Сдружение.
8.2. Всеки член на Сдружение е свободен да го напусне по всяко време, без каквито и да е ограничения.
Чл.9. Лица, проповядващи недемократични и антихуманни възгледи, насочени към нарушаване или ограничаване правата и свободите на гражданите, приканващи към насилствени действия, както и бивши членове, изключени с решение на Общото събрание по реда на чл.10 ал.1 от настоящия Статут, не могат да бъдат приемани за членове на Сдружение.
Чл.10.1.Член на Сдружение, който нарушава Статута със своите действия, с писмени или устни декларации, противоречащи на идеите и целите на Сдружение, се изключва с мотивирано решение от Управителен съвет на Сдружение.
10.1.1.Предложението за изключване на член на Сдруженитето, а също така и мотивите за това, му се връчват не по-късно от 7 дни преди провеждане на Управителен съвет.
10.1.2. Отсътствие на изключения от заседанието не предствавлява основание за отмяна на решението на отнемане на членството му.
10.2. Прекратява с членството без да се спазва редът по предходната алинея, с решение на Управителен съвет на Сдружение, в следните случаи:
10.2.1. На основание посмена молба от члена до Управителен съвет – поради загубване на интерес от участие в дейноста на Сдружение;
10.2.2. При неплащане на членски внос в продолжение на шест последователни месеца.
10.2.3. В случае на т.2 от предходна алинея, членът има право в едномесечен срок с мотивирана молба и след заплащане на членския взнос за изтеклия период, да обжалва решението пред Управителен съвет на Сдружение. Управителен съвет на следващото си редовно заседание може да потверди или до отмени решението за прекратяване на членството му.

ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

Чл.11 Органи на Сдружение са:
- Общото събрание
- Управлителен съвет
- Председател и заместник-председетел
- Контролно-ревизионната комисия.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12. Общо събрание на членовете и висш орган на Сдружение.
Чл.13.1.Общото събрание на членовете се свиква не по-рядко от един път на две години от Управителен съвет на Сдружение.
13.2.По искане на Управителен съвет или най-малко на 2/3 от членовете на Сдружението може да се свика Извънредно общо собрание. Ако в последния случай Управителен съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или на натоварено от тях лице.
13.3.Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждене на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в «Държавен вестник» и се поставя на мястото за обяви на адреса на управление на Сдружението най-малко един месяц преди насрочения ден.
13.4.Общото събрание е законо, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на явилите се членове.
14. Общото събрание на Сдружение:
- утверждава предварително оповестения дневен ред;
- избира председателстващ и комисии;
- обсъжда и приема отчета на Управителен съвет за периода между събранията и взема решение за освобождаване на членовете му от функции
и от отговорност;
- одобрява доклада на Контролно-ревизионната комисия;
- приема оставката на Управителен съвет, Контролно-ревизионната комисия, председетеля и заместник-председател;
-определя основните насоки в дейността на Сдружение, приема програми, перспективни планове и отделни задачи с оглед на целите му;
- обсъжда и приема изменения и допълнения в Статута на Сдружение;
- определя размера на членския внос;
- чрез пряко и тайно гласуване на алтернативна основа избира за срок от две години председател, заместник-председател и членове на Управителен съвет, членове на Котролно-ревизионната комисия;
- обсъжда и решава въпроси във връзка с дейността на Сдружение.
Чл.15.1. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на присътстващите, регистрирали се за събранието.
15.2. За промяна на Статута, за прекратяване на Сдружение или за сливането му с друго са необходими гласовете на не по-малко от 2/3 от присътстващите, регистрирали се за събранието.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.16.1. Управителен съвет на Сдружение се събира не по-малко от един път на всяко тримесечие. Той се свиква и ръководи от председателя на Сдружение.
16.2. Заседание на Управителен съвет може да бъде свиквано и по искане на Контролно-ревизионната комисия в определените от Статута случаи.
Чл.17. Заседанието на Управителен съвет е редовно, ако присътстват 50%+1 от състава му.
Чл.18. Новият Управителен съвет започва до изпълнява функциите си от момента на избирането му от Общото събрание на Сдружение. Той е длъжен да направи необходимото за вписването на промените в максимално кратки срокове.
Чл.19. Управителен съвет осъществява следните функции:
1. Ръководи дейността на Сдружение между две общи събрания.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото собрание.
3. Обсъжда и приема планове и програмите за дейността на Сдружение.
4. Приема годишните бюджети и отчетите за тяхното изпълнение.
5. Взема решения за организиране на нови дейности, творчески фондове и благотоврителни мероприятия, за извършване на по-големи разходи и сключване на договори от и за сметка на Сдружение.
6. Регистрира приемането на нови членове в Сдружение и взема решения по подадените молби и обжалвания във връзка с прекратяване на членство в Сдружение.
7. Назначава секретар, който да води и съхранава картотеката, протоколите и деловата кореспонденция на Сдружение.
8. Назначава касиер, който да осигурява и отчита събирането на членския внос, до се грижи за редовното постъпване на средства от допълнителни дейности, помощи и др. Както и да води и съхранява финансовите и счетоводните документи и книжа във връзка с дейността на Сдружение.
Чл.20. Протоколите от заседанията на Управителен съвет са открити за всички членове на Сдружение.


КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯЧл.21. Контролно-ревизионната комисия има следните функции:
1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Следи за изпълнението на бюджета, за извършените разходи и за воденето на счетоводна отчетност.
3. Проверява и дава заключение по годишния отчет и баланса на Сдружение.
4. Свиква извънредно заведание на Управителен съвет в случай, че забележи противозаконни или противостатутни действия на председателя.
Чл.22.1. Съставът на Контролно-ревизионната комисия се подновлява с 1/3 на всеки две години.
22.2. Членовете на Контролно-ревизионната комисия участват в заседанията на Координатионен съвет с право на съвещателен глас.
22.3. При осъществявате на дейността си Контролно-ревизионната комисия има право до извършва ревизии, инвентаризации, проверки по документацията на Сдружение и да иска писмени обяснения от длъжностните лица.
22.4. Контролно-ревизионната комисия проверява по счетоводни данни състоянието на Сдружение най-малко веднъж на всеки три месяца, в случай, че бъдат забелязани нередности. Комисията прави необходимите проверки по първична докуменация, извършва ревизии и инвентаризации. След приключване на годината, Контролно-ревизионната комисия прави пълна годишна ревизия на Сдружение.
22.5. За резултатите от годишната ревизия и другите направени проверки Контролно-ревизионната комисия представя доклад на Общото събрание на Сдружение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.23. Председателят:
1. Организира изпълнението на решенията на Общо събрание и Управителен съвет.
2. Организира дейността на Сдружение, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото.
3. Изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, от Общото събрание или Управителен съвет на Сдружение.
4. Представлява Сдружение в страната и в чужбина и го задължава с подписа си, а в негово отсътствие – от упълномощен от него член на Управителен съвет .

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.25. Източници за фининсиране на дейността на Сдружение:
1. Членски внос, определен от Общото събрание.
2. Дарения, субсидии и доброволни вноски.
3. Средства от културно-просветна и издателска дейност.
Чл.26. Разходите се извършват съгласно решенията, приети от Управителен съвет. Финансови операции има право да извършва Председателят, а при негово отсъствие – упълномощеният от него член на Управителен съвет на Сдружение.

ДРУГИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.28.1. Всички длъжности в управителните и надзорните органи на Сдружение се изпълняват на обществени начала без заплащане.
28.2. По решение на Управителен съвет на Сдружение, изпълнението на определени длъжности може да бъде срещу заплащане, но не повече от двойния размер на минималната работна заплата месечно.
Чл.29. Сдружение се създава за неопределен срок. Решение за неговото прекратяване и ликвидация може да бъде взето от Общото събрание – редовно или извънредно. Имуществото и архивите се ликвидират и предават съгласно действащи нормативни актове.
Чл.30. Въпроси по дейността на Сдружение, които не са уредени с този Статут, се решават от Общо събрание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАСПОРЕДБИ

§1. Този Статут е приет на събрание на Сдружение «Русь», състояло се на 06 февруари 2003 г.
§2. Статутът влиза в сила от деня на приемане на решението на Бургаския Окръжен съд за вписване на Сдружение.

Управителен съвет:
Татяна Владимировна Липова 5702090630
Елена Семеновна Кадиева 5503250633
Лариса Анатольевна Дончева 5410070539
Ирина Николаевна Митева 6203140874
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста зарегистрируйтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Логин
Имя

ПарольЗабыли пароль?
Запросите новый здесь.